കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

Announcements

BACK

  • 15/8/2017 കോഴിക്കോട്‌ കളക്ട്രേറ്റ്‌ കോണ്‍ഫറന്‍സ്‌ ഹാളില്‍ വച്ച്‌ നടത്താനിരുന്ന കമ്മീഷന്റെ സിറ്റിംഗ്‌ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ തീയതിയും സമയവും പിന്നീട്‌ അറിയിക്കുന്നതാണ്‌.

  • 22/06/2017 ഇടുക്കി കമ്മീഷന്‍ സിറ്റിംഗ്

  • 29/06/2017 എറണാകുളം കമ്മീഷന്‍ സിറ്റിംഗ്

  • 06/07/2017 കൊല്ലം കമ്മീഷന്‍ സിറ്റിംഗ് (കളക്ടറേറ്റ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാള്‍)

  • 13/07/2017 ത്യശ്ശൂര്‍ കമ്മീഷന്‍ സിറ്റിംഗ് (കളക്ടറേറ്റ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാള്‍)

  • 20/07/2017 കണ്ണൂര്‍ കമ്മീഷന്‍ സിറ്റിംഗ് (കളക്ടറേറ്റ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാള്‍)

  • 26/07/2017 കോട്ടയം കമ്മീഷന്‍ സിറ്റിംഗ് (കളക്ടറേറ്റ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാള്‍)

  • The Commission is conducting Studies on "Backwardness of Christian Minorities in Kerala" and on "Educational Backwardness of Muslim Girls in Kerala". Public can offer their suggestions by person or through email kscminorities@gmail.com.

അറിയിപ്പുകള്‍

  • The Commission is conducting Studies on "Backwardness of Christian Minorities in Kerala" and on "Educational Backwardness of Muslim Girls in Kerala". Public can offer their suggestions by person or through email kscminorities@gmail.com.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക