കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

വ്യക്തിഗത നിവേദനങ്ങള്‍

BACK

The particulars of this organization, functions and duties

Kerala State Commission for Minorities, located at Thiruvananthapuram, houses in the building Aanjaneya TC 9/ 1023 (2), Sasthamangalam, Thiruvananthapuram 695010

The commission consists of one chairman and two members and the present commission is as follows:

The Commission

Chairman - P. K. Haneefa
Member - Adv. Bindhu M. Thomas
Member - Adv. Mohammed Faisal

The Commission have following staff

Member Secretary - Smt. Devi L.R.
Registrar - Shri Sureshkumar S.
Finance Officer - Shri Jai Mohan N.
Section Officer - Shri B. Harikumar
Assistant - Shri Anil Kumar P.
Assistant -
Clerk 1 - Smt. Aswati S.
Clerk 2 - Smt. Rakhi R.C.

In addition to the above list, the commission has one PA to Chairman on contract basis and one part time sweeper post which has been outsourced.

Office timing

I. The office timings of the commission are 10.15 am to 5.15 pm

II. The power & duties of its officers & employees (Will be furnished separately)

III. The procedures followed in the decision making process including channels or supervision and accountability: Actions on the complaints received from the public are taken as per the provision of the Kerala State Commission for Minorities Act, 2014.

Administrative & financial matters are dealing with as per rules, codes, Manuals, guidelines etc or court of Kerala. The commission also follows the Kerala Secretariat Office manual.

IV. The norms set by it for the discharge of its function:

The commission is committed to the speedy disposal of cases. However, the delay in receiving reports from other offices results in delay of disposing cases. Preference is given to complaints of urgent matters, those received from widows, elderly people and persons belonging to BPL.

The Commission holds settings at District Headquarters, in addition to sittings at commission head quarters at Thiruvananthapuram for the convenience or the complainants for the speedy disposal of cases.

V. The rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employer for discharging its functions.

a. The Kerala State commission for Minorities Act, 2014.
b. The Kerala State commission for Minorities Act, 2014
c. Kerala secretariat Office Manual

VI. A Statement of categories of documents that are held by commission or under its control.
The documents held by the commission include – complaints, case files, file related with establishment, housekeeping and Account.

VII. The particulars of any arrangements that exist for consultation with or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementations there of:
As part of executing the duties entrusted by the act, the commission hold sitting at various part of the state when cases of the violation of minority Commission rights are noticed. The commission visits places, institutions etc held talks with the general public officials, people’s representative to get first hand information of the incident. The commission also hold meetings with religious leaders, officials etc when needed. The Commission also conducts seminars & workshops on subject beneficial to the minorities.

VIII. Statement of boards, councils, committees other bodies connecting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.

There is no board council or Committee to advice the Commission.

IX. The monthly remuneration received by each of its officials & employees including the system of compensation as provided in its regulation (will be furnished separately)

X. The budget allocated to each of its agency indicating the particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursements made.

XI. The manner of execution of subsidy programmes including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes

XII. The particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it.

XIII. Details in respect of the information available to or held by it reduced in an electronic form

Sl. No. Document which electronic format it is
1 Kerala state Commission for minorities act 2014 website
2 Kerala state Commission for Minorities Rules 2020 website
3 Year wise details of cases and its Disposal website
4 Financial statement website
5 Reports Submitted to GOVT. website
6 Annual reports website
7 Important Govt. order website


XIV. The particulars of facilities available to citizens for obtaining information including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.

Citizen can submit application for information under RTI Act by hand or by post. There is no library or reading room maintained for the public.

XV. The names designation and other particulars of the public information officers.

1. Sri Robert Francis
Section Officer and Assistatant State Public Information officer

2. Smt. Sabeena P.M
Finance Officer and State Public Information Officer.

3. Shri. Premachandran K.B
Registrar and Appellate Authority.

Expenditure

Details of Govt. Grant released during 2014-15*

Head of Account-2225-04-102-91-31 Grant-in-Aid-General-Salary(NP)

GO(Rt) No. 4305/2014/GAD dated 02.06.2014 Rs. 15,00,000
GO(Rt) No. 6067/2014/GAD dated 01.08.2014 Rs. 15,00,000
GO(Rt) No. 7705/2014/GAD dated 01.10.2014 Rs. 80,00,000

Budjet Provision

Head of Account-2225-04-102-91-36 Grant-in-Aid-General-Non Salary(NP)
Additional Authorization

GO(Rt) No. 4305/2014/GAD dated 02.06.2014 Rs. 10,00,000
GO(Rt) No. 6067/2014/GAD dated 01.08.2014 Rs. 5,00,000
GO(Rt) No. 9660/2014/GAD dated 16.12.2014 Rs. 5,00,000
GO(Rt) No. 1202/2015/GAD dated 19.02.2015 Rs. 15,00,000
Budjet Provisions

2014-2015

Balance under Salary h/a as on 01.04.2014 Rs. 25,72,002
Total grant under Salary h/a during 2014-15 Rs 1,10,00,000
Total Rs. 1,35,72,002
Expense Rs. 1,13,99,527
Balance as on 31.03.2015 Rs. 21,72,475
Balance under Non –Salary h/a during 2014-2015 Rs. 49,772
Total Grant under Non-Salary h/a during 2014-2015 Rs. 35,00,000
Balance as on 31.03.2015 Rs. 7,31,425

Govt. Grant released during 2015-2016

GO(Rt) No. 4124/2015/GAD dtd 03/06/2015 Rs. 30,00,000

Details of Pay allowance drawn by Chairman, Member and Staff
Designation Basic Pay Scale of Pay Remarks
Chairman 80000 80000 (fixed)
Member1 69,010 67000-79000
Member2 69,010
Member Secretary 50840 (Spl Pay 900) 46640-59840
Registrar 45,640 (Spl Pay 500)
Section Officer 25280 20740-36140
Finance Officer 29180 (Spl. Allow-170) 24040-38840
Assistant 1 14,260 13900-24040
Assistant 2 15,380 13900-24040
PA to Chairman 10480 10,480-18300
Jr Asst/LDC (Contract Basis)(2Nos) 9940 9940-16540
Office Attendant-Cum Driver(2Nos) 9,190 9190-15780
Part time Sweeper 4,000(Consolidated pay)

*Details as on 31/07/2015

Address

Aanjaneya, T.C. 9/1023,
Sasthamangalam,
Thiruvananthapuram – 695010

Phone : 0471-2315133, 2315122, 2317122, 2318122
Fax: 0471 2319122
Email: kscminorities@gmail.com

അറിയിപ്പുകള്‍

 • സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍റെ തൃശൂര്‍ സിറ്റിങ്ങ് 24.11.2022 ന്
  കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍ 24.11.2022 തീയതിയില്‍ തൃശൂര്‍ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ സിറ്റിങ്ങ് നടത്തുന്നതാണ്. ടി സിറ്റിങ്ങില്‍ തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള പുതിയ പരാതികള്‍ കമ്മീഷന്‍ മുമ്പാകെ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
 • കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായ ക്രിസ്‌തുമതത്തില്‍പ്പെട്ട സി.എസ്‌.ഐ, പെന്തക്കോസ്‌ത്‌ എന്നിവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെപ്പറ്റി കേരള സംസ്‌ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്‌
 • Report on Khabarstan submitted to Honb'le Chief Minister by the Chairman, State Minority Commission on 12.09.2022.
 • ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒഴിവ്
  സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷനിൽ നിലവിലുള്ള ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് (ഒഴിവ് -1), ചെയർമാന്റെ പേഴ്സണൺ അസിസ്റ്റന്റ് (ഒഴിവ്-1) തസ്തികകളിൽ അന്യത്ര സേവനവ്യവസ്ഥയിൽ നിയമനം നടത്തും. സർക്കാർ സർവീസിൽ സമാന തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രവും കെ.എസ്.ആർ പാർട്ട് ഒന്ന് റൂൾ 144 പ്രകാരമുള്ള പ്രൊഫോമ വിശദാംശങ്ങളും സഹിതം വകുപ്പ് മേധാവി മുഖേന അപേക്ഷിക്കാം.

  അപേക്ഷകൾ നവംബർ 30നു വൈകിട്ട് അഞ്ചിനു മുമ്പ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ, ആഞ്ജനേയ, ടി.സി 9/1023 (2), ശാസ്തമംഗലം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം – 695 010 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കണം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471-2315122, 2315133, 2319122, kscminorities@gmail.com
 • സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍ സിറ്റിങ്ങ് 19.11.2022 ന് കണ്ണൂരില്‍
  കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍ കണ്ണൂര്‍-കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാതല സിറ്റിങ്ങ് 19.11.2022 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. ആയതില്‍ കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള പരാതികള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതും പുതിയ പരാതികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്.