കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

ഔദ്യോഗിക സംഘം

BACK

കമ്മീഷന്റെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാന്‍ താഴെപറയുന്ന ഔദ്യോഗിക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

 • മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി (സര്‍ക്കാറിലെ അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറിക്ക്‌ താഴെയല്ലാത്ത റാങ്കുള്ള ഓഫീസര്‍)
 • രജിസ്‌ട്രാര്‍ (സര്‍ക്കാറിലെ GAD യില്‍ നിന്നും ജോയിന്റ്‌ സെക്രട്ടറി റാങ്കുള്ള ഓഫീസര്‍)
 • ഫൈനാന്‍സ്‌ ഓഫീസര്‍ (സര്‍ക്കാറിലെ GAD യില്‍ നിന്നും ജോയിന്റ്‌ സെക്രട്ടറി റാങ്കുള്ള ഓഫീസര്‍)
 • സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (GAD -ജനറല്‍ അഡ ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ നിന്നും)
 • അസിസ്റ്ററ്റുമാര്‍ (GAD യില്‍ നിന്നും)
 • ചെയര്‍മാന്റെ പിഎ (കരാര്‍ /മറ്റു വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും)
 • ജൂനിയര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ (കരാര്‍/ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും) LDC
 • ഓഫീസ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌ /ഡ്രൈവര്‍ (കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍)
 • തൂപ്പുകാര്‍

 • ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍

 • മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
  • 15-06-2013 മുതല്‍ 24-06-2013 - ശ്രീ മൊയ്‌തുണ്ണി
  • 18-7-2013 മുതല്‍ 7-10-2015 വരെ ശ്രീ മുഹമ്മദ്‌
  • 8-10-2015 മുതല്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ വി.എ
 • രജിസ്‌ട്രാര്‍
  • 03-01-2014 മുതല്‍ - ശ്രീ പ്രേമചന്ദ്രന്‍.
 • ഫിനാന്‍സ്‌ ഓഫീസര്‍
  • 04-01-2014 മുതല്‍ 31-06-2014 - ശ്രീ. ഗോപിനാഥന്‍
  • 01-07-2014 മുതല്‍ - ശ്രീമതി. സബീറ. പി. എം
 • സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍
  • 21-01-2014 മുതല്‍ - ശ്രീ. റോബര്‍ട്ട്‌ ഫ്രാന്‍സിസ്‌

അറിയിപ്പുകള്‍

 • The Commission is conducting Studies on "Backwardness of Christian Minorities in Kerala" and on "Educational Backwardness of Muslim Girls in Kerala". Public can offer their suggestions by person or through email kscminorities@gmail.com.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക