കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

ഔദ്യോഗിക സംഘം

BACK

കമ്മീഷന്റെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാന്‍ താഴെപറയുന്ന ഔദ്യോഗിക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

 • മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി (സര്‍ക്കാറിലെ അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറിക്ക്‌ താഴെയല്ലാത്ത റാങ്കുള്ള ഓഫീസര്‍)
 • രജിസ്‌ട്രാര്‍ (സര്‍ക്കാറിലെ GAD യില്‍ നിന്നും ജോയിന്റ്‌ സെക്രട്ടറി റാങ്കുള്ള ഓഫീസര്‍)
 • ഫൈനാന്‍സ്‌ ഓഫീസര്‍ (സര്‍ക്കാറിലെ GAD യില്‍ നിന്നും ജോയിന്റ്‌ സെക്രട്ടറി റാങ്കുള്ള ഓഫീസര്‍)
 • സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (GAD -ജനറല്‍ അഡ ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ നിന്നും)
 • അസിസ്റ്ററ്റുമാര്‍ (GAD യില്‍ നിന്നും)
 • ചെയര്‍മാന്റെ പിഎ (കരാര്‍ /മറ്റു വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും)
 • ജൂനിയര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ (കരാര്‍/ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും) LDC
 • ഓഫീസ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌ /ഡ്രൈവര്‍ (കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍)
 • തൂപ്പുകാര്‍

 • ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍

 • മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
  • 15-06-2013 മുതല്‍ 24-06-2013 - ശ്രീ മൊയ്‌തുണ്ണി
  • 18-7-2013 മുതല്‍ 7-10-2015 വരെ ശ്രീ മുഹമ്മദ്‌
  • 8-10-2015 മുതല്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ വി.എ
 • രജിസ്‌ട്രാര്‍
  • 03-01-2014 മുതല്‍ - ശ്രീ പ്രേമചന്ദ്രന്‍.
 • ഫിനാന്‍സ്‌ ഓഫീസര്‍
  • 04-01-2014 മുതല്‍ 31-06-2014 - ശ്രീ. ഗോപിനാഥന്‍
  • 01-07-2014 മുതല്‍ - ശ്രീമതി. സബീറ. പി. എം
 • സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍
  • 21-01-2014 മുതല്‍ - ശ്രീ. റോബര്‍ട്ട്‌ ഫ്രാന്‍സിസ്‌