കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

കാര്യക്രമവിവരം കാണിക്കുന്ന കലണ്ടര്‍ 2016

BACK

Date Event/Sitting Remarks
2 Mannam Jayanthi
4 Kottayam Sitting
6 TVPM SITTING
14 MALAPPURAM SITTING
18 WAYANAD SITTING
19 WAYANAD VISIT
23 TVPM SITTING
28 ERANAKULAM SITTING
30 THRISSUR SITTING
Date Event/Sitting Remarks
2 Kannur Sitting
4 TVPM Confer/Sitting
8 Kottayam Sitting
10 TVPM Sitting
11 TVPM Sitting
16 Idukki Sitting
18 Malappuram Sitting
25 Ernakulam Sitting
29 Thrissur