കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

കാര്യക്രമവിവരം കാണിക്കുന്ന കലണ്ടര്‍ 2015

BACK

JANUARY
Date Event/Sitting Remarks
6-JANUARY-2015 TVM SITTING
7-JANUARY-2015 TVM SITTING
13-JANUARY-2015 KANNUR SITTING
29-JANUARY-2015 ERANKULAM SITTING
FEBRUARY
Date Event/Sitting Remarks
3-February-2015 TVM HQ SITTING
4-February-2015 TVM HQ SITTING
11-February-2015 IDUKKI DIST.LEVEL CONF.
18-February-2015 KOZHIKKODE SITTING
19-February-2015 MALAPPURAM SITTING
23-February-2015 KASARGODE SITTING
MARCH
Date Event/Sitting Remarks
3-March-2015 TVM HQ SITTING
4-March-2015 TVM HQ SITTING
10-March-2015 KOZHIKODE SITTING
11-March-2015 MALAPPURAM SITTING
17-March-2015 KOTAYAM SITTING
24-March-2015 TVM HQ SITTING
25-March-2015 TVM HQ SITTING
26-March-2015 ERANAKULAM SITTING
APRIL
Date Event/Sitting Remarks
7-April-2015 TVM COMMISSION MEETING
17-April-2015 KANNUR CONF HALL SITTING
21-April-2015 TVM HQ SITTING
22-April-2015 TVM HQ SITTING
27-April-2015 KOZHIKKODE SITTING
28-April-2015 MALAPPURAM SITTING
MAY
Date Event/Sitting Remarks
5-MAY-2015 ERANAKULAM SITTING
6-MAY-2015 TVM HQ SITTING/CONFERANCE
7-MAY-2015 KOTTAYAM SITTING
12-MAY-2015 THRISSUR SITTING
13-MAY-2015 MALAPPURAM SITTING
20-MAY-2015 KOZHIKODE SITTING
28-MAY-2015 TVM HQ SITTING
29-MAY-2015 TVM HQ SITTING
JUNE
Date Event/Sitting Remarks
1-JUNE-2015 TVM
2-JUNE-2015 TVM
3-JUNE-2015 KOTTAYAM SITTING
4-JUNE-2015 ERANAKULAM SITTING
10-JUNE-2015 MALAPPURAM SITTING
12-JUNE-2015 THRISSUR SITTING
16-JUNE-2015 KASARGODE
17-JUNE-2015 KOZHIKKODE
23-JUNE-2015 TVM
24-JUNE-2015 TVM
25-JUNE-2015 TVM
JULY
Date Event/Sitting Remarks
1-JULY-2015 TVM- Sitting/Meeting with Christian Representatives
6-JULY-2015 TVM SITTING
25-JULY-2015 Malappuram Seminar
28-JULY-2015 TVM
29-JULY-2015 TVM
AUGUST
Date Event/Sitting Remarks
4-August-2015 TVPM
5-August-2015 TVPM
6-August-2015 KOTTAYAM SITITING
10-August-2015 THRISSUR SITITING
11-August-2015 KOZHIKKODE SITITING
12-August-2015 KANNUR SITITING
18-August-2015 MALAPPURAM SITITING
24-August-2015 TVPM
25-August-2015 TVPM
SEPTEMBER
Date Event/Sitting Remarks
4-SEPTEMBER-2015 TVPM SITTING
9-SEPTEMBER-2015 IDUKKI SITTING
10-SEPTEMBER-2015 ERANAKULAM SITTING
15-SEPTEMBER-2015 KOZHIKKODE SITTING
16-SEPTEMBER-2015 MALAPPURAM SITTING
22-SEPTEMBER-2015 TVPM SITTING
28-SEPTEMBER-2015 TVPM SITTING
29-SEPTEMBER-2015 TVPM SITTING
30-SEPTEMBER-2015 TVPM SITTING
OCTOBER
Date Event/Sitting Remarks
1-OCTOBER-2015 TVM SITTING
5-OCTOBER-2015 TVM SITTING
6-OCTOBER-2015 TVM SITTING
8-OCTOBER-2015 KOTTAYAM SITTING
16-OCTOBER-2015 TRISSUR SITTING
27-OCTOBER-2015 TVPM SITTING
28-OCTOBER-2015 TVPM SITTING
29-OCTOBER-2015 TVPM SITTING
NOVEMBER
Date Event/Sitting Remarks
3-NOVEMBER-2015 TVPM SITTING
4-NOVEMBER-2015 TVPM SITTING
11-NOVEMBER-2015 TRISSUR SITTING
12-NOVEMBER-2015 ERANAKULAM SITTING
18-NOVEMBER-2015 KANNUR SITTING
19-NOVEMBER-2015 MALAPPURAM SITTING
30-NOVEMBER-2015 TVPM SITTING
DECEMBER
Date Event/Sitting Remarks
1-DECEMBER-2015 TVPM SITTING
2-DECEMBER-2015 TVPM SITTING
3-DECEMBER-2015 KOTTAYAM SITTING
8-DECEMBER-2015 THRISSUR SITTING
9-DECEMBER-2015 WAYANAD SITTING
14-DECEMBER-2015 IDUKKI SITTING
18-DECEMBER-2015 WORLD MINORITY DAY CELEBRATIONS -TVM
21-DECEMBER-2015 KASARGODE SITTING
28-DECEMBER-2015 ERANAKULAM SITTING
29-DECEMBER-2015 TVPM SITTING
30-DECEMBER-2015 TVPM SITTING