കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

കാര്യക്രമവിവരം കാണിക്കുന്ന കലണ്ടര്‍ 2014

BACK

FEBRUARY
Date Event/Sitting Remarks
13-February-2014 Wayanad Commission sitting at Wayanad and visit at Meppadi and Pozhuthana
MARCH
Date Event/Sitting Remarks
25-March-2014 Thrissur Sitting at Thrissur
APRIL
Date Event/Sitting Remarks
24-April-2014 Kollam Sitting at Kollam
28-April-2014 Malappuram Sitting and visit at Malappuram
MAY
Date Event/Sitting Remarks
19-MAY-2014 Kozhikkode Sitting at Kozhikkode
JUNE
Date Event/Sitting Remarks
4-JUNE-2014 Kasargod Sitting
5-JUNE-2014 Kannur Sitting
11-JUNE-2014 Ernakulam Sitting at Ernakulam
11-JUNE-2014 Kozhikkode Sitting at Kozhikkode
JULY
Date Event/Sitting Remarks
17-JULY-2014 Kozhikkode Sitting at Kozhikkode
AUGUST
Date Event/Sitting Remarks
5-August-2014 Alappuzha Sitting
20-August-2014 Kottayam Sitting
SEPTEMBER
Date Event/Sitting Remarks
19-SEPTEMBER-2014 Kozhikkode Sitting at Kozhikkode
20-SEPTEMBER-2014 Kozhikkode Conference at Kozhikkode
29-SEPTEMBER-2014 Thrissur Sitting at Thrissur
OCTOBER
Date Event/Sitting Remarks
13-OCTOBER-2014 Malappuram Sitting at Malappuram
14-OCTOBER-2014 Kozhikkode Sitting at Kozhikkode
28-OCTOBER-2014 Pathanamthitta Conference and sitting at Pathanamthitta
NOVEMBER
Date Event/Sitting Remarks
6-NOVEMBER-2014 Ernakulam visit
10-NOVEMBER-2014 Malappuram Sitting
DECEMBER
Date Event/Sitting Remarks
12-DECEMBER-2014 Kozhikkode Sitting
30-DECEMBER-2014 Kozhikkode Sitting