കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

കമ്മീഷന്റെ അധികാര പരിധികള്‍

BACK

വിചാരണ നടത്തിപ്പില്‍ ഒരു സിവില്‍ കോടതിയ്‌ക്കുളള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കമ്മീഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നു:

  • കേരളത്തില്‍ എവിടെയുളള വ്യക്തികളായാലും അവര്‍ക്ക്‌ സമന്‍സ്‌ അയച്ച്‌ അവരില്‍ നിന്നും മൊഴി എടുക്കുവാനുളള അധികാരം.
  • തെളിവുകള്‍ കണ്ടെത്തുവാനും അവ സമര്‍പ്പിക്കുവാനും അവകാശപ്പെടുവാനുള്ള അധികാരം
  • സത്യവാങ്‌മൂലം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അധികാരം
  • ഏതൊരു കോടതിയില്‍ നിന്നും, ഓഫീസില്‍ നിന്നും, സ്ഥാപനങ്ങിളില്‍ നിന്നും, പബ്ലിക്‌ റിക്കോഡുകളുടെ കോപ്പികള്‍ അവകാശപ്പെടാനുള്ള അധികാരം
  • സാക്ഷികളെ വിസ്‌തരിയ്‌ക്കാനും റിക്കോഡുകള്‍ പരിശോധിയ്‌ക്കാനുമുള്ള അധികാരം

അറിയിപ്പുകള്‍

  • The Commission is conducting Studies on "Backwardness of Christian Minorities in Kerala" and on "Educational Backwardness of Muslim Girls in Kerala". Public can offer their suggestions by person or through email kscminorities@gmail.com.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക