കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

മറ്റു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

BACK

2021

2020

2019

     Study report on problems faced by CSI, Pentecost communities in Kerala

2018

2017

2016

2015

     Interim Report
     Merit-cum-Means Scholarships-Report to GOI
     Nadapuram visit report

2014

2013