കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

കൈപ്പുസ്‌തകം

BACK

KSCM (Kerala State Commission for Minorities) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കൈപ്പുസ്‌തകത്തില്‍ ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ളതും, സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കുന്നതുമായ എല്ലാ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും, സാമ്പത്തിക സഹായവിവരങ്ങളും ലഭ്യമാണ്‌

കെ.എസ്‌.സി.എം കൈപ്പുസ്‌തകം

അറിയിപ്പുകള്‍

  • The Commission is conducting Studies on "Backwardness of Christian Minorities in Kerala" and on "Educational Backwardness of Muslim Girls in Kerala". Public can offer their suggestions by person or through email kscminorities@gmail.com.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക