കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

കൈപ്പുസ്‌തകം

BACK

KSCM (Kerala State Commission for Minorities) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കൈപ്പുസ്‌തകത്തില്‍ ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ളതും, സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കുന്നതുമായ എല്ലാ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും, സാമ്പത്തിക സഹായവിവരങ്ങളും ലഭ്യമാണ്‌

കെ.എസ്‌.സി.എം കൈപ്പുസ്‌തകം