കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല

BACK

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്തുവാനുള്ള എല്ലാവിധ ശ്രമങ്ങളും കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. എന്നാലും ഈ വെബ്‌സൈറ്റ്‌ വിവരത്തിലൂടെ ആര്‍ക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമോ, ഹാനിയോ, അസൗകര്യമോ ഉണ്ടായാല്‍ അതിന്‌ പ്രസ്‌തുത കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല