കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍

BACK

കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷകമ്മീഷന്‍,
ആഞ്‌ജനേയ, ടി. സി. 9/1023(2)
ശാസ്‌തമംഗലം,
തിരുവനന്തപുരം - 695 010
ഫോണ്‍ : 0471-2315733, 2315122
Fax: +91-471-2319122, 2318122
ഇമെയില്‍ : kscminorities@gmail.com

അറിയിപ്പുകള്‍

  • The Commission is conducting Studies on "Backwardness of Christian Minorities in Kerala" and on "Educational Backwardness of Muslim Girls in Kerala". Public can offer their suggestions by person or through email kscminorities@gmail.com.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക