കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍

BACK

കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷകമ്മീഷന്‍,
ആഞ്‌ജനേയ, ടി. സി. 9/1023(2)
ശാസ്‌തമംഗലം,
തിരുവനന്തപുരം - 695 010
ഫോണ്‍ : 0471-2315133, 2315122, 2317122
Fax: +91-471-2319122, 2318122
ഇമെയില്‍ : kscminorities@gmail.com