കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍
കേരള ഗവണ്‍മെന്റ്‌

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

BACK

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21